AMACIMIZ

TOHAV,

 • İnsanlık tarihinin kazanımları ışığında demokratik ve evrensel hukuk ilkelerinin toplum ve devlet yaşamının her alanında benimsenmesi, uygulanması ve yerleşmesi; baskıdan arındırılmış, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir hukuk anlayışına ulaşılmasını,
 • Bireysel, toplumsal, kültürel ve ulusal gelişmenin önündeki engellerin kaldırılmasını,
 • Cinsler arasındaki ayrımcılığın son bulmasını,
 • Çocuğun ve doğanın korunmasını,
 • İnsan onurunun yüceltilmesini,
 • Gerek kurucu ve üyelerinin, gerekse vakfın amacı kapsamına giren birey, topluluk ve kuruluşlarla dayanışmayı,
 • Toplum ve devlet yaşamındaki hak ve hukuk ihlallerine karşı çaba göstermeyi ve kamuoyu oluşturmayı,
 • Amaçları kapsamında, vakıftan talepte bulunan kişi, kuruluş ve topluluklara hukuki, maddi, manevi, eğitsel, sanatsal, kültürel, tıbbi, sportif, estetik, sıhhi vb. yardımlarda bulunmayı,
 • Amacına uygun özgül konularda ve özellikle de iç hukukta, evrensel hukuka, insan haklarına, çağdaş adalet duygusuna ve hakkaniyete, sosyo-kültürel yapıya aykırı hukuksal ve yasal düzenlemelerin değiştirilmesi için çaba göstermeyi,
 • Demokratik hukuk kültürünün, eşitlikçi, katılımcı, özgürlükçü bir hukuk düzeninin kurulması; bu yönde hak ve özgürlüklerin kavratılması, hayata geçirilmesi için çaba göstermeyi,
 • Ve hukuk, insan hakları alanlarında, amaçlarına uygun faaliyetler yürüten ulusal ve uluslararası kişi, kurum, kuruluş ve topluluklarla yardımlaşma, dayanışma, ortak etkinlik ve çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.