AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), uzun süredir alt yapı hazırlıklarını sürdürdüğü, yeni bir faaliyet başlatmış bulunmaktadır. TOHAV bünyesinde, vakıf senedinin ilgili hükümlerine göre, ‘TOHAV Avrupa Birliği Enstitüsü’ kurulmuştur.

Avrupa Konseyi 17 Aralık Brüksel Zirvesinde Türkiye hakkında şu belirlemeleri yapmıştır.
‘Siyasi reform süreci, bu sürecin dönülmezliğinin temin edilmesi ve tam, etkili ve kapsamlı uygulamanın sağlanması için, özellikle temel özgürlükler ve insan haklarına saygı gösterilmesi kapsamında, Komisyon tarafından yakın bir şekilde izlenmeye devam edilecektir. Komisyon bu bağlamda işkence ve kötü muameleye sıfır-hoşgörü politikası da dahil olmak üzere, 2004 yılı raporunda altı çizilen hususlar ve tavsiyeler temelinde, Konsey tarafından düzenli rapor vermeye davet edilmiştir. Avrupa Birliği siyasi reform sürecine ilişkin kaydedilen aşamayı, Katılım Ortaklığı Belgesi’nde belirlenmiş olan öncelikler temelinde yakından izlemeye devam edecektir.

Bu değerlendirmenin yanında 3 Ekim’de başlatılan AB müzakere süreci; Türkiye’nin Kopenhag Siyasi Kriterlerine uyumunu, bu sürece ilişkin yapılan tüm düzenleme ve uygulamaları sürekli ve sistemli olarak gözden geçirecek, kurumsal ve sürekli bir sivil toplum performansına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ayrıca, AB mevzuatının kamuoyunda bilinmemesi ve önyargıların olması, AB mevzuatının kamuoyuna aktarılması, tanıtılması için böylesi bir kurumun varlığını gerekli kılmaktadır.

TOHAV AB Enstitüsü, Türkiye’de demokratik bir hukuk sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için, Avrupa Birliği Hukuku’nun araştırılması, öğretilmesi ve Türkiye’nin AB tam üyelik sürecinde başta Kopenhag Siyasi Kriterleri olmak üzere, AB kurumları ve normlarının iç hukukta kalıcılaşması ve kurumlaşmasına katkı sunmak amacıyla kurulmuştur.

Enstitü, bu amaçla yoğun bir çalışma programına sahiptir. AB Hukuku’nun ve uygulamalarının tüm yönleriyle öğrenilmesine yönelik şu faaliyetleri gerçekleştirecektir:

  • AB Hukuku’nun kamuoyuna tanıtılması, içeriğinin öğrenilmesi için bilimsel, akademik toplantılar yapmak.
  • AB Müzakere sürecinde, şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan yasal değişikliklerin, Kopenhag Siyasi kriterleri ve AB normlarını ne derecede karşıladığını uygulama boyutunda incelemek.
  • Düzenli bir izleme periyodu içinde ilgili sivil toplum örgütleri, hak sahipleri ve mağdurlarla temasa geçerek, yasal düzenleme ve uygulamaları etkin bir şekilde izlemek.
  • Bu konularda ulusal ve uluslar arası düzeyde verilen mahkeme kararlarını, ilgili antlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin uygulamayı izleyerek, bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine sunmak.
  • Çalışma alanına giren konularda yerli, yabancı uzmanları ve diğer ilgili aktörleri bir araya getirerek sempozyum, seminer, kongre, panel ve benzeri toplantı, etkinlikler düzenlemek, yazılı, görsel faaliyetlerde bulunmak.
  • AB Enstitüsü faaliyet alanına giren konularda, hukuki danışmanlık vb. faaliyetlerde bulunmak.
  • Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde AB normlarının önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlayıp, yürütmek.
  • Çalışma alanına giren konularda her türlü araştırmanın yapılmasına olanak sağlayacak, bir kitaplık, arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.
  • Çağdaş bir hukuk bilincinin geliştirilmesi amacıyla, gerek iç, gerekse uluslararası alanda kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak, çağdaş bir hukuk bilincinin geliştirilmesi için kamuoyu oluşturmaya yönelik, kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

Enstitü, çalışmalarının sonuçlarının açığa çıkmasıyla birlikte etki alanını genişletmeyi ve Türkiye’de çağdaş, demokratik bir toplumun oluşması sürecine katkı bulunmayı hedeflemektedir.