TÜZÜK

TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI  SENEDİ

BAŞLANGIÇ

Bu ‘Vakıf Senedi’nin altında adları ve adresleri bulunan gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI
Madde 1- Vakfın adı TOPLUM ve HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI’dır. Kısaltılmışı (TOHAV)’dır.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul ilindedir. Vakfın adresi: Kuloğlu mah. Turnacıbaşı Sok Fikret Tuner işhanı No:55/57 Kat:3  Beyoğlu – İstanbul

VAKFIN AMACI VE FAALİYETLERİ
Madde 3- Vakıf, insanlık tarihinin kazanımları ışığında demokratik ve evrensel hukuk ilkelerinin toplum ve devlet yaşamının her alanında benimsenmesi, uygulanması ve yerleşmesi; baskıdan arındırılmış, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir hukuk  anlayışına ulaşılması için bireysel, toplumsal, ekonomik, kültürel ve ulusal gelişmenin önündeki engellerin kaldırılması; cinsler arasındaki ayrımcılığın son bulması, çocuğun ve doğanın korunması, insan onurunun yüceltilmesi amaçlarını güder. Vakıf bu amacını gerçekleştirmek için;

a)      Üyelerinin, hukuk ve insan hakları alanında çaba gösterenlerin ve ihtiyaç sahiplerinin bir araya geleceği, yararlanacağı sosyal, kültürel, eğitsel, tıbbi, sanatsal, sıhhi, sportif, estetik vb. gereksinimlerini karşılayabileceği merkezler oluşturur.

b)      Gerek kurucu ve üyelerinin, gerekse vakfın amacı kapsamına giren birey, topluluk ve kuruluşlarla dayanışmayı amaçlar.
Toplumda ve devlet yaşamındaki hak ve hukuk ihlallerine karşı çaba göstermeyi ve kamuoyu oluşturmayı hedefler.

c)      Amaçları  kapsamında, vakfa yapılacak başvurular konusunda araştırma ve incelemeler yapar, yaptırır, görüş bildirir; talepte bulunan kişi, kuruluş ve topluluklara hukuki, maddi, manevi, eğitsel, sanatsal, kültürel, tıbbi, sportif, estetik, sıhhi vb. yardımlarda bulunmayı amaçlar.

d)      Amacına uygun özgül konularda ve özelliklede iç hukuka, evrensel hukuka, insan haklarına, çağdaş adalet duygusuna ve hakkaniyete, Sosyo-kültürel yapıya aykırı hukuksal ve yasal düzenlemelerin değiştirilmesi için çaba gösterir. Bu çabayı gerçekleştirmeye yönelik çeşitli çalışma birimleri kurar.

e)      Demokratik hukuk kültürünün, eşitlikçi, katılımcı, özgürlükçü bir hukuk düzeninin yaratılması; bu yönde hak ve özgürlüklerin kavratılması, hayata geçirilmesi için yazılı, basılı, görsel, işitsel süreli ve süresiz yayın faaliyetleri yapar ve bunun için basın ve yayın merkezleri kurar.

f)        Amaçlarına ulaşmak için gerekli yayınları çıkarır; konferanslar, paneller, açık oturumlar,  sempozyumlar, sergiler, şenlikler, yarışmalar, yemekli toplantılar, kokteyller düzenler ve amacına yönelik yukarıda belirtilen etkinliklere katılır.

g)      Hukuk ve insan hakları alanında, amaçlarına uygun faaliyetler yürüten ulusal ve uluslar arası kişi, kurum, kuruluş ve topluluklarla yardımlaşma, dayanışma, ortak etkinlik ve çalışmalar yapar.

Madde 4- Vakıf, amacına ulaşabilmek için:
a)      Yasal sınırlamalar içinde ve yetkilerini yasal çerçevede kullanarak taşınır-taşınmaz mal edinmeye, vasiyet, ölüme bağlı tasarruflar veya bağış, takas, satış vb. sağlar arasındaki anlaşmalar, hukuki işlemler yolu ile mal edinmeye, satın almaya, kiralamaya, satmaya ve kiraya vermeye, zilliyet ve tasarrufta bulunmaya, mal varlıklarını kullanmaya ve gelirlerini veya ortaklık payı olarak kullanmaya, ithalat ve ihracat yapmaya, mal
varlığını satmaya veya devretme yolu ile harcamaya,

b)      Amaca uygun olmak koşulu ile bağışlanan, devredilen her türlü mal varlığını yönetmeye, menkul değerleri, hisse senetlerini, intifa senetlerini ve değer taşıyan tüm senet, belge, kıymetli kağıtları almaya, satmaya, rehnetmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, taşınmazları ipotek etmeye, satış vaadinde bulunmaya, trampa yapmaya, tamamını veya bir kısmını yapacağı yatırım için tahsis etmeye veya hisse karşılığı devretmeye, harcamalara daha fazla kaynak sağlamak üzere ticari, sosyo-kültürel, ekonomik amaçlı ortaklıklar kurarak veya kurulu ortaklıklara girerek gelir ve  kar paylarını almaya, yatırımlarda kullanmaya veya teminat göstermeye, gerektiğinde kredi kullanmaya,  borç almaya, amacı uygun hizmet birimlerini devir, temlik almaya, yıkıp-yapmaya, işletmeye, kiraya vermeye, ortaklaşa çalıştırmaya, vakfın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapabilmesi ve bunun finansal kaynaklarını yaratabilmesi için yapılması gereken her türlü girişim ve çalışmaları Medeni Kanunun 46. Maddesinin kendisine tanıdığı tüm hak ve yetkileri ve yükümlülükleri taşımaya ve kullanmaya izinli ve yetkili kılınmıştır.

c)      Vakıf, yurtdışında bulunan resmi veya özel kuruluş veya kişilerle yardımlaşmaya girişebilir, ortak yatırım ve çalışmalar yapabilir. Bunun için sözleşmeler ve ön anlaşmalar düzenleyebilir.

d)      Vakıf, gelirlerini arttırabilmek ve amacına uygun çalışmalar yapmak için yukarıda belirtilenler dışında da olsa Vakıflar Kanunu’nun 993 sayılı yasa ile değişik hükümleri ile yasaklanmayan her türlü çalışma ve tasarruflarda bulunabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 5- Vakfın kuruluş mal varlığı, vakıf kurucu üyeleri tarafından eşit olarak vakfedilmiş 500.000.000 (Beş yüz milyon) TL’dir.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 6- Vakfı organları:
a)Vakıf Genel Kurulu
b)Yönetim Kurulu
c)Denetleme Kurulu’dur.

VAKFIN GENEL KURULU
Madde 7- Vakfın genel kurulu, vakfeden kurucu üyeler, vakfeden katılımcı üyeler ve onur üyelerinden oluşur.

a)      Vakfeden Kurucu Üyeler: Vakıf senedini benimseyerek kabul ve imza edenler, vakfeden kurucu üyelerdir.

b)      Vakfeden Katılımcı Üyeler: Vakfın kuruluşundan sora, vakfın amacını benimseyerek vakıf üyeliği için başvuranlardan üyelikleri kabul edilenler, vakfeden katılımcı üyelerdir.
Vakfeden katılımcı üyelik için;
1)      Başvuru formunun doldurulması,
2)      Başvurunun  10 gün süre ile ilan edilmesi, askı ilanının kesinleştirilmesi (İlana itiraz var ise, itirazın reddinden sonra 10 günlük askı ilan süresinin geçirilmesi)
3)      Genel kurulca veya yetkilendirdiği yönetim kurulunca belirlenecek olan vakfeden katılımcı üye giriş payının ödenmesi, yıllık katılım paylarını ödeme taahhüdünde bulunması, (Yönetim kurulunca, vakfın amacına yönelik yararlılık gösterenler için gerekçe gösterilerek bu şart aranmayabilir),
4)      Yönetim kurulunca isteklinin başvurusu uygun görüldüğünde istekli vakfa üye edilir. Bir aylık süre içinde üyelik başvurusu yönetim kurulunca karara bağlanmayan isteklinin vakfa üyelik başvurusu reddedilmiş sayılır.
c)      Onur Üyeleri: Vakfın amacına yönelik çalışmalarda olağanüstü yararlılık gösteren, maddi ve manevi açıdan çok büyük  destek sağlayan kişi veya kuruluşlar yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile onur üyesi olurlar. Vakfeden kurucu üyeleri ile vakfeden katılımcı üyelerin hukuk fakültesi mezunu kişiler olması gerekir. Diğer üyeliklerde bu şart aranmaz.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
Madde 8- Vakıf genel kurulu, vakfın en yetkili ve en üst karar organıdır. Görevleri:
a)      Yönetim kurul üyelerini seçmek,
b)      Denetleme kurul üyeleri seçmek,
c)      Vakfın amaçlarına uygun olarak önerilen çalışmaları değerlendirmek, yönlendirmek ve izlemek,
d)      Genel Kurul gündeminde bulunan veya toplantıya katılan üyelerin1/5’inden az olmamak üzere üyelerce gündeme konulmak istenen konularda görüşmeler yapıp karar vermek,
e)      Yönetim kurulunca sunulan çalışma raporu, bilanço ve harcamaları, denetleme kurulu raporlarını inceleme ve denetlemek,  uygun görürse yönetim ve denetleme kurullarını aklamak,
f)        Yönetim kurulunca hazırlanan gelecek dönem çalışma planı ve taslak bütçeyi değerlendirmek, değiştirmek veya kabul etmek,
g)      Vakıf senedinde gerekli değişiklikleri yapmak,
h)      Yönetim kurulunca önerilen kuruluş temsilcisi üyeler ile onur üyelerinin adaylık durumlarını onaylamak veya reddetmek,
i)        Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü çalışmayı yapmak, uyarı ve öneride bulunmak, zorunlu buluyorsa yönetim kurulu veya denetleme kurulunun tamamının veya bir kısmının görevlerine son vermek,
j)        Üyelik talebi reddedilen aday üyelerin itiraz başvurularını sonuca bağlamak,
k)      Yönetim kurulunun veya genel kurul üyelerinin 1/5’nin üyelikten çıkartılmaya ilişkin önerilerini görüşüp karara bağlamak.

GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde 9- Genel kurul toplantısı, olağan ve olağanüstü toplantı olarak yapılır.

a)      Olağan toplantı: Yönetim kurulunun çağrısı ile iki yılda bir Ocak ayı içinde yapılır.

b)      Olağanüstü toplantı: Yönetim kurulunun istemi, denetleme kurulunun istemi veya genel
kurul üye sayısının 1/5’nin istemi üzerine yapılır.

TOPLANTI USULÜ
Madde 10- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları yukarıda belirtilen organ ve üye nisabı tarafından yapılan çağrı üzerine yapılır.
Yönetim Kurulu, genel kurula katılacak üyeleri 8. Maddedeki ayrımına göre belirler ve 3 gün içinde liste askıya çıkartılarak iki gün süre ile ilan edilir. 2. Gün sonrasında, varsa listeye karşı itirazları da inceleyerek sonuçlandırdıktan sonra yönetim kurulu, genel kurula katılacaklar listesini kesinleştirir.

Yönetim kurulu, toplantının yerini, gününü ve saatini; çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının yerini, gününü ve saatini gündemi ile birlikte en az on gün önce yazı ile toplantıya katılma hak ve yetkileri bulunan üyelere bildirir.

İlk toplantı için yapılan çağrıya genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının iştirak etmesi halinde genel kurul toplanır.

Çoğunluk olmadığı için genel kurul toplantısı yapılmamış ise 15 günü geçmemek üzere ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. (Ancak katılan üye sayısı genel kurula katılmaya hak  kazanmış üye sayısının 1/5’inden az olmaz.)

Genel kurul toplantısına gelemeyecek üye, genel  kurula katılma hakkı olan başka bir  üyeyi temsilci olarak atayabilir; ancak bir üye, birden fazla üyeyi temsil edemez.

Madde 11- Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya vekilinin başkanlığında açılır. Genel kurul toplantısını yürütmek üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç yazmandan oluşan beş kişilik genel kurul divanı seçilir. Genel kurul başkanlık divanı seçimleri dışındaki seçimlerde ‘gizli oy, açık sayım’ prensibi uygulanır.

Genel kurul kararları, katılan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Eşitlik halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır.

YÖNETİM KURULU 
Madde 12- Yönetim kurulu 2 yıl süre için genel kurulca 7 asıl, 7 yedek üye olmak üzere seçilir. Yönetim kurulu kendi arasında bir Vakıf Genel Başkanı, bir Genel Sekreter ve Genel sayman seçer. Yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde üyeleri arasında bir genel başkan yardımcısı ve diğer yardımcı birimler için görevlendirme yapabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 13-a) Olağan toplantı: yönetim kurulu ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır.

c)      Olağanüstü toplantı: Yönetim kurulu, başkanın veya üç yönetim kurulu üyesinin istemi üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı çağrısı ve gündemi en az üç gün önceden yönetim kurul üyelerine bildirilir. Yönetim kurul toplantılarına özürsüz olarak üst üste üç kez, yılda toplam dört toplantıya katılmayan yönetim  kurulu üyesi görevden çekilmiş sayılır. Yerine, yönetim kurulunca yedek üyeler arasından seçim yapılır.

d)      Yönetim kurulu toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14- a) Vakfı temsil etmek. Temsil etme şekil ve şartlarını belirlemek.

b)      Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü  çalışmaları vakıf senedi doğrultusunda yürütmek.

c)      Genel kurul kararlarını uygulamak. Genel kurul kararları doğrultusunda vakıf mallarını en iyi şekilde   yönetmek ve gelirlerini arttırmak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak. Gerekli önlemleri almak.

d)      Çalışma planları yapmak ve uygulamak. Taslak bütçe hazırlamak. Harcamaları ve kesin hesapları, bilançoları düzenlemek ve genel kurula sunmak.

e)      Gerekli gördüğü takdirde ve yasa gereği gerekli başvuruları yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında şube, temsilcilikler, irtibat büroları ve benzeri çalışma birimleri açmak.

f)        Vakıf onur üyelerinin kabulü ve seçilmesi için gerekli ön değerlendirmeyi yapmak ve uygun bulduklarını genel kurula sunmak.

g)      Vakıf iç işleyişine ilişkin yönetmelik, çalışma programları ve gerekli benzeri dökümanları hazırlamak.

h)      Vakıf yönetmeliğine uygun olarak ve vakıf senedinin ön gördüğü  defterleri düzenli olarak tutmak, uzman personelden faydalanmak, işe almak, işten çıkarmak, para yatırmak, çekmek, taahhütte bulunmak, bağış ve ödemeleri kabul etmek, özetle yasaların ve vakıf senedinin kendisine verdiği tüm yasal yetkileri kullanmak.

i)        Akçalı işlemler başkan ile başkanın yokluğunda sekreter ve birlikte sayman tarafından düzenlenen çift imzalı belgelerle yürütülür.

DENETLEME KURLU
Madde 15- Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurul tarafından iki yıllık süre için seçilir. Asıl ve yedek üyeler, adayların aldığı oy sıralamasına göre belirlenir. Kurul, ilk toplantısında kendi arasından  başkanını seçer.

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 16- Denetleme kurulu, özellikle akçalı işlerde olmak üzere yönetim kurulana gerekli gördüğü uyarıları4 yapar. Öneriler götürür, yılda en az iki kere vakfın defterlerini, gelir-giderlerini inceler, rapor halinde düşüncelerini ve görüşlerini açıklar. Genel kurul toplantısından   en az 20 gün önce olmak üzere yıllık denetleme raporunun vakıf üyelerine sunulmak üzere yönetim kuruluna verilir.

PERSONEL VE ÜCRET UYGULAMALARI
Madde 17- Yönetim kurulu üyelerinin çalışmaları gönüllülük esasına göre olup, ücret ödenmez. Yönetim kurulu üyeleri, vakıf amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarında  bir karşılık beklemeksizin görevlerini yürütür. Ancak, yol ve konaklama giderleri gibi zorunlu harcamalar yönetim kurulu kararı ile karşılanabilir. Vakfa bağlı kuruluşların veya vakfın çalışmalarında görev alanların çalışmaları karşılığında ücret ödenebilir.

Madde 18- Vakıf yönetim kurulu gerekli gördüğü personeli, gerekli gördüğü şartlarla çalıştırır. Vakıf müdürü dahil, çalışan personelin verimli şekilde çalışması için gerekli ortamı hazırlar ve ücretini belirler.

HESAP DÖNEMİ
Madde 19- Hesap dönemi her yıl 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer. Bütçenin onaylanmasına kadar yapılacak harcamalar, bir önceki bütçede öngörülen ödentileri aşamaz.

VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK
Madde 20- Vakıf resmi senedinde yasal zorunluluk gereği veya gerekli görüldüğü için yapılacak değişiklik için yönetim kurulunun önerisi üzerine veya genel kurul üyelerinin en az 1/5’nin başvurusu üzerine görüşme açılır ve genel kurul üye sayısının yarısından bir fazlasının oyu ile değişiklik kabul edilir.

YÖNETİCİLERİN GÖREVİNDEN ALINMASI
Madde 21- Vakıf  yönetim kurulu yada denetleme kurulu üyelerinin vakıf amaçlarına uygun olmayan davranışlarının ortaya çıkması halinde, vakıf üyelerinin 1/5’i vakıf genel kurulunu bu hususu görüşmek üzere olağanüstü olarak toplantıya çağırır. Aynı amaçlı çağrıyı yönetim veya denetleme kurulu vakıf amaçlarına aykırı davranışta bulunan organa karşı yapabilir. Genel kurulca görevden almaya ilişkin verilecek kararların ilk toplantıda yarıdan bir fazla üyenin kabul oyu ile, çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıda ise katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu ile alınması gerekir.
Görevden alınmasına karar verilen üye veya organ yerine yeniden seçim yapılar.

ÜYELİKTEN İHRAÇ EDİLME
Madde 22- Vakıf  amacıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunan, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediği sabit olan üye, yönetim kurulunun veya genel kurul  üye sayısının en az 1/5’nin  önerisi ile vakıf genel kurulunun üye tam sayısının 3/5’nin bu yöndeki oyları ile üyelikten çıkarılır.
Vakıf yönetim kurulunca üyelikten çıkarılması, vakıf genel kuruluna önerilmesi uygun görülen üyelerin üyelik hakları, vakıf yönetim kurulunca, vakıf genel kurulunca, vakıf genel kurulu toplantısına kadar askıyla alınabilir.

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ
Madde 23- Vakfın amacına ulaşmak için yetersizliğe düşmüş olması ve yetersizliğinin düzeltilemez hal almış olması ile vakfın hayat kazanması sağlanamaz olmuş ise yönetim kurulunun önerisi dikkate alınarak genel kurulca vakfın feshine karar verilebilir.
Ancak bu  yola gitmeden önce, genel kurulca vakıf imkanlarının toplanarak mal varlıklarının gerekirse daha dar bir alanda kullanılarak hiç  değilse kısmen amaçlarını gerçekleştirmek olanağı yaratılmaya çalışılır.
Genel kurul fesih kararı aldığı takdirde, yönetim kurulu tasfiye kurulu olarak mahkemeye başvurma gibi tasfiye işlemlerini yürütür. Mahkeme, tasfiye kurulunun yönetim kurulunun dışında oluşmasına karar verdiği takdirde, yönetim kurulu vakfın diğer üyelerini veya üye olmayan konu uzmanlarını mahkemeye tasfiye kurulu için önerir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ÜYELERİN ÖNCELİK HAKKI
Madde 24- Vakfeden kurucu ve katılımcı üyeler vakfın tüm hizmetlerinden, tesislerinden ve çalışmalarından öncelikle yararlanırlar. Üyeler sağlanacak hak ve önceliklerin biçim ve yöntemini vakıf yönetim kurulu belirler. Açıkça belirlenmiş ve onaylanmış hiçbir hak veya öncelik talep edilemez.

KARŞILIKSIZ HİZMET
Madde 25- Vakıf, amacını gerçekleştirirken,  yürüttüğü etkinlik ve sosyal hizmetlerden yararlanması doğrultusunda imkanları oranında karşılıksız hizmet verir.

Madde 26- Vakıf senedinde belirtilmeyen konularda yasaların ilgili hükümleri uygulanır.

VAKFIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI
Madde 27- Vakıf yasa gereğince tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanır ve çalışmaya başlar. Vakıf, tescil edilmediği için çalışmalarına başlayamaz ve tüzel kişilik kazanmadığı takdirde, tahsis edilen mal varlığı vakıf kurucularına tahsisleri oranında iade edilir.

Madde 28- Vakfeden kurucu ve katılımcı üyeler, genel kurul veya yetkilendirdiği yönetim kurulunca belirlenen yıllık katılım paylarını ödemek suretiyle vakıf genel kuruluna katılır.

VAKIF KURCULARI

1-  ABDÜLVAHİT KAYA
2-  HASİP KAPLAN
3-  VASFİYE TÜLAY GEYİK
4-  OSMAN ERGİN
5-  İSMAİL ÇÖLGEÇEN
6-  TÜLAY ATEŞ
7-  ALİ RIZA DÖZDAR
8-  DURSUN ÖZTÜRKÇÜ
9-  SALİH BEŞALTI
10- AYSEL TUĞLUK
11- İBRAHİM HARMAN
12- SEDAT SADİOĞLU
13- İSMET ATEŞ
14- TALAT TEPE
15- MEHMET ASLANARGİIN
16- HIDIR ÇİÇEK
17- HASAN ALICI
18- MÜSLÜM ERÇETİN
19- AYNUR AYDURAN
20- ABDULLAH GÜRBÜZ
21- M.SELİM OKÇUOĞLU
22- RIZA DİNÇ
23- M.NURİ ÖZMEN
24- MEDET SERHAT
25- ESRA DÜRRE
26- NURCAN NALBANT
27- İBRAHİM İNCE
28- ÖZCAN KILIÇ
29- NİYAZİ ÇEM
30- ÇETİN BİNGÖLBALI
31- NACİ BİNAY
32- LEVENT KANAT
33- KUTBEDİN KAYA
34- ARZU ŞAHİN
35- M.BAKIR ASMA
36- FİLİZ KÖSTAK
37- KEMAL BİLGİÇ
38- MUSTAFA AYZİT
39- AHMET AKKUŞ
40- M.SAİT GÜNDÜZALP
41- MEHMET PEKGÖZ
42- ORHAN TURAL
43- EMRAN EMEKÇİ
44- EMİRE EREN KESİN
45- GAFFAR ÇAM
46- FUNDA ÖZVERİ
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
   

HUKUKİ SÜREÇ
Tescil Kararı Veren Mahkeme: İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi
Karar Tarihi:    12.09.1994
Esas No:          1994/275
Karar No:        1994/357

Anılan karar, Resmi Gazetenin 23 Ekim 1994 gün ve 22090 nolu sayısında yayımlanmıştır.

DEĞİŞİKLİK
İstanbul 16. Noterliğinin 11.06.1999 tarih ve 11588 yevmiye nolu ‘Düzenleme şeklinde vakıf senedi tadil ve düzeltme tutanağı’ ile; vakıf senedinin1,3 a-c-g, 10 ve 12. Maddelerinde değişiklik yapılmıştır. İşbu değişiklik, İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.12.2000 / 702 Esas, 2000/721 Karar sayılı kararı ile kabul edilerek onanmıştır.